Wolontariat

                          biblioteka_1                                        

WOLONTARIAT W BIBLIOTECE

Wszystkich, którzy dysponują wolnym czasem, chcą coś zrobić dla naszej społeczności lub tylko spróbować swoich sił, namawiamy do zostania wolontariuszem Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii.

Z osobami, które zechcą z nami współpracować podpiszemy odpowiednie umowy, a po skończeniu współpracy Biblioteka wystawi referencje.

Godziny pracy wolontariusza będą ustalane indywidualnie ze względu na czas, którym wolontariusz dysponuje i charakter wykonywanych świadczeń. Ważna jest regularność i stałość.

 

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każda osoba która skończyła 13 rok życia i pragnie zaangażować się na rzecz innych osób. Dzięki takiej pracy wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji, zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

 

Jak zostać wolontariuszem?

Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii, ul. Ks. Sajny 1, 05-530 Góra Kalwaria, tel. 508 679 366.

 

W Bibliotece wolontariusz może uczestniczyć w różnych działaniach i projektach:

 • pomoc w pracach bibliotecznych
 • pomoc przy organizacji imprez kulturalnych
 • pomoc niepełnosprawnym w bibliotece
 • dostarczanie książek do domu osobom chorym i niepełnosprawnym (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby)
 • pomoc w odrabianiu lekcji, korepetycje.

 

Korzyści dla wolontariusza:

 • zapoznanie się z pracą placówki kulturalnej
 • nauka współpracy w grupie, prowadzenia działań na rzecz społeczności lokalnej
 • zdobywanie doświadczenia z zakresu animacji kulturalnej.

 

Oczekiwania wobec wolontariusza:

 • gimnazjaliści, licealiści, studenci, osoby pracujące, seniorzy
 • zaangażowanie
 • punktualność
 • obowiązkowość
 • od niektórych zdolności manualnych, plastycznych. 

 

 

biblioteka_1

 

REGULAMIN WOLONATRIATU

 

 

1. Wolontariat jest inicjatywą Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii, skierowaną do wszystkich zainteresowanych, którzy ukończyli 13 rok życia.

2. Chęć podjęcia wolontariatu należy zgłosić Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej lub Koordynatorowi wolontariatu.

3. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych zawierane jest na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, osoby niepełnoletnie dodatkowo zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Przed podpisaniem Porozumienia kandydat na wolontariusza ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Wolontariatu Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii.

5. Pracę wolontariuszy organizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii, a nadzoruje Koordynator wolontariatu.

6. Gminna Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo do przyjęcia na wolontariat maksymalnie 10 osób. Aby odbyć wolontariat należy zaliczyć 40 godzin obecności w roku szkolnym 2019/2020. Grafik spotkań jest ustalany indywidualnie.

7. Przy każdej wizycie w Bibliotece wolontariusz podpisuje się na liście oraz deklaruje termin następnego spotkania. Jeżeli wolontariusz nie może być obecny, należy skontaktować się z Koordynatorem wolontariatu i poinformować o nieobecności (min. dzień przed). Dwukrotne niezjawienie się wolontariusza w umówionym terminie i niepoinformowanie o nieobecności skutkuje wykreśleniem z listy wolontariuszy i niezaliczeniem wolontariatu.

8. Wolontariusz pracuje ochotniczo i bez wynagrodzenia.

9. Terenem działania wolontariatu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii wraz z filiami.

10. Do zadań wolontariuszy należy:

 • pomoc w drobnych pracach bibliotecznych (m.in. okładanie książek)
 • pomaganie dzieciom w odrabianiu lekcji,
 • pomaganie dzieciom niepełnosprawnym podczas zajęć w bibliotece,
 • przygotowywanie wystaw oraz materiałów do zajęć z dziećmi,
 • dostarczanie materiałów bibliotecznych do domu osobom chorym i niepełnosprawnym (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby),

11. Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontarystcznych i opinii o wykonywanej pracy.

12. Porozumienie może być rozwiązane w trybie natychmiastowym po uprzedzeniu przez każdą ze stron.